Porirua Harbour Trust

Samoan Documentary – Maota i le Talafatai

The Trust is please to have produced a further documentary and education resource to assist the community in improving the Porirua Harbour.

Home to Harbour – Maota i le Talafatai is a story of connections, between the people, the land and the harbour. The aim is to change perceptions, raise awareness and encourage responsible actions toward the Porirua Harbour Te Awarua-o-Porirua.

Maota i le Talafatai – O lenei ata o loo faailoa mai ai sootaga o tagata, o le laueleele ma le talafatai. O le sini autu ia sui le malamalama ma siitia le iloa o tagata, atoa ai ma le unaia ma faamalosia o gaioiga ma galuega tatau ma lelei, mo le talafatai o Porirua.

 click here to see the documentary Home to Harbour – Maota i le Talafatai (24 minutes)

 Here is the presentation by Trustee Larissa Toelupe at the launch of the Samoan Documentary 

 

Email Form close